Sai lầm thường gặp khi giải bất phương trình

Ví dụ 1: Giải bpt:

*Sai lầm thường gặp:

*Sai lầm: Cách giải trên đã làm mất nghiệm x = 2 của bất  phương trình.

*Giải đúng:

Ví dụ 2: Giải bất phương trình:

*Sai lầm thường gặp:

*Sai lầm: Cách giải trên đã làm mất nghiệm x = 2 của bất  phương trình.

*Giải đúng:

Vậy:

                                                                                     TRẦN PHƯƠNG_NGUYỄN ĐỨC TẤN

Gửi bình luận