Ban giám hiệu

Hiệu trưởng:

Email:

Trần Trung Toàn

trantrungtoanhtb@gmail.com

 P.HT-TRAN TRUNG TOAN

Phó hiệu trưởng:

Email:

Nguyễn Ngọc Tân

ngoc.tan1709@gmail.com

 P.HT-NGUYEN NGOC TAN

Phó hiệu trưởng:

Email:

Lương Khắc Sinh

c3hamthuanbac@gmail.com

 P.HT-LUONG KHAC SINH