Tổ Địa

Tổ trưởng chuyên môn

Email

Nguyễn Quốc Trung

quoctrunghtb@gmail.com

 DIA-NGUYEN QUOC TRUNG

Tổ phó chuyên môn

Email

Nguyễn Thị Chi Lê

lehamthuanbac@gmail.com

 DIA-NGUYEN THI CHI LE

Giáo viên

Email

Huỳnh Hòa Lan

huynhhoalanhtb@gmail.com

 DIA-HUYNH HOA LAN

Giáo viên

Email

Lê Thị Hà

lehabinhthuan@gmail.com

 DIA-LE THI HA

Giáo viên

Email

Mai Thị Hằng

maihanghtb@gmail.com

 DIA-MAI THI HANG

Giáo viên

Email

Nguyễn Thị Anh Kiên

nguyenthianhkien@gmail.com

 DIA-NGUYEN THI ANH KIEN

Giáo viên

Email

Nguyễn Thị Ut Phương

utphuong1979@gmail.com

 DIA-NGUYEN THI UT PHUONG

Giáo viên

Email

Nguyễn Trần Hồng Nhường

nguyentran_htb@yahoo.com

 DIA-NGUYEN TRAN HONG NHUONG