Tổ Tin

Tổ trưởng chuyên môn:

Email:

Lê Thị Thu

thule2186@gmail.com

TIN-LE THI THU

Tổ phó chuyên môn:

Email:

Nguyễn Thanh Sang

nthanhsang220887@gmail.com

TIN-NGUYEN THANH SANG

Giáo viên:

Email

Đỗ Kiến Trúc

kientruchtb@gmail.com

TOAN-DO KIEN TRUC

Giáo viên

Email

Đỗ Cao Trí

caotrihtb@gmail.com

 TOAN-DO CAO TRI

Giáo viên:

Email:

La Thanh Toàn

latoan080787@gmail.com

 TIN-LA THANH TOAN

Giáo viên:

Email:

Trần Thị Phương Linh

ttplinh410@gmail.com

 TIN-TRAN THI PHUONG LINH

Giáo viên:

Email:

Nguyễn Ngọc Lộc

ngoclocsp@gmail.com

 TIN-NGUYEN NGOC LOC

Giáo viên:

Email:

Nguyễn Thị Thắm

nguyenthitham27@gmail.com

 TIN-NGUYEN THI THAM

Giáo viên:

Email:

Nguyễn Thị Ngọc Bích

bichnguyen0289@gmail.com

 TIN-NGUYEN THI NGOC BICH