PHƯƠNG PHÁP SỐ PHỨC TRONG ĐIỆN XOAY CHIỀU

 

Biểu thức

Dạng phức trong máy tính FX-570

Tổng trở

Z =

= R + (ZL – ZC)i

ZMN =

= RMN + (ZLMN – ZCMN)i

= ZL.i      ;  = - ZC.i

( Với i là số ảo)

Dòng điện

i = Iocos(t +i)

i = Io i

Điện áp

u = Uo cos(t +u)

u= Uo u

Định luật Ohm

I = nhưng i

i =

 

I = nhưng i

i =

U = I.Z nhưng u i.Z

u = i.

UMN = I.ZM nhưng uMN i.ZMN

uMN = i.

UMN = I.ZMN = .ZMN nhưng uMN .ZMN

uMN =.

U = I.Z = .Z nhưng uMN .Z

u = .

 

1. Ứng dụng viết biểu thức.

Ấn: [MODE]  [2];   [SHIFT]  [MODE] [4] :

- Tìm tổng trở Z và góc lệch pha : nhập máy lệnh

- Cho u(t) viết i(t) ta thực hiện phép chia hai số phức:

- Cho i(t) viết u(t) ta thực hiện phép nhân hai số phức:

- Cho uAM(t) ; uMB(t) viết uAB(t) ta thực hiện phép cộng hai số phức: như tổng hợp hai dao động.

Thao tác cuối : [SHIFT] [2] [3] [=]

 

2. Ứng dụng để tìm hộp kín.

- Tính Z:      (Phép CHIA hai số phức) 

 Nhập máy: U0  SHIFT (-)  φu  : ( I0  SHIFT (-)  φ  )  =     

- Với tổng trở phức : , nghĩa là có dạng (a + bi). với a = R;  b = (ZL -ZC )

- Chuyển từ dạng  A   sang dạng: a + bi : bấm SHIFT 2 4 =

 

Gửi bình luận